જૈન સોશ્યિલ ગ્રુપ ગાંધીધામ દ્વારા જૈન સોશ્યિલ ગ્રૂપની સિલ્વર જુબિલીની ઉજવણી ચાર્ટર્ડ ડે અને અંતાક્ષરી દ્વારા કરવામાં આવી

406

Program Name: જૈન સોશ્યિલ ગ્રુપ ગાંધીધામ દ્વારા જૈન સોશ્યિલ ગ્રૂપની સિલ્વર જુબિલીની ઉજવણી ચાર્ટર્ડ ડે અને અંતાક્ષરી દ્વારા કરવામાં આવી

Program Venue: સિંધુ ભવન, ગાંધીધામ ગાંધીધામ, ગુજરાત 370201 India

Program Date: December 15, 2019

Members Attended: MORE THAN 600

Distinguished Guest : SHRI MUKESH PAREKH PRESIDENT OF JSG-GANDHIDHAM, SHRI AMIT JAIN (SECRETARY), SHRI RAJESH SHAH (VICE CHAIRMAN OF JSGIF), SHRI JAYESH SHAH (IDJSGIF), SHRI MANISH DOSHI (CHAIRMAN, SAURASHTRA REGION),  SHRI CHETAN VORA (VICE PRESIDENT, SAURASHTRA REGION)

About Program:

જૈન સોશ્યિલ ગ્રુપ ગાંધીધામ દ્વારા જૈન સોશ્યિલ ગ્રૂપના ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ થતા સિલ્વર જ્યુબિલિ કાર્યક્રમના ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું જેમાં ચાર્ટર્ડ ડે અને અંતાક્ષરીનું આયોજન કરવામાં આવેલ
ITDESK SOLUTIONS LLP